خرید
صدایم کن صدایم کن صدایت را دوست دارم
با من باش با من باش من از تنهایی بیزارم
می توانستم کاش ، تا همیشه با تو من بمان جانم
می توانم عشق را ، در دوچشم مستت ، من بخوانم جانم