خرید
ای عشق سفارشی من، تو رو از خدا گرفتم
یه طرف هر چی که داشتم، من تو رو جدا گرفتم
آخه کی فکرشو میکرد که دلم عاشقت باشه
شبا با فکرت بخوابه صُبحا با یادِ تو پاشه