خرید
پادشاهی میکنی در سرزمین جان من
حکم و فرمانم توئی ای تا ابد سلطان من
تا سپاه عشق تو شد فاتح دربار دل
غم سفر کرد از دل و مستانگی شد کار دل