خرید
احساسم نسبت بهت عوض نمیشه
عشقم به تو حتی یه ذره کم نمیشه
هر روز هم بدی هامو یادم بیاری
هر روز هم بگی که دوسم نداری