خرید
من عاشقِ چشات شدم ای دختر خجالتی
عاشقِ خنده هات شدم اما چرا تو ساکتی؟
تویِ چشام نگاه بکن عِشقو بچین از توو صِدام
خوهشِ قلبِ خَستَمو خودت بخون از توو نگام