خرید
میاد گاهی شبا یادِت به خوابم
شبایی که تو نیستی دل بی تابه
واسه درکِ اینی که تو یه جایی
برام هستی چشام محکومِ خوابه