خرید
یک شاخه ی بی باروبر اندرته باغم
خاکستر سردم که درآغوش اجاقم
احوال مرا هیچ ندانند که چونست
چون طاقچه کاه گلی کنج اطاقم