خرید
پایان شب های سیه شد عاقبت سپید
وقتی وجودت در شب تاریک من دمید
شد قطره قطره سوی تو جاری تمام من
ِِآیینه هم در من کسی غیر از تو را ندید