خرید
هر چه از من دور می گردی،،به من،نزدیک تر
تلخی دُشنام تو ،،از شهد گل شیرین تر
کُن مرا محروم از بوسیدنت ،،ای نازنین
هر چه نازت بیش،،،میل و اشتیاقم بیشتر