خرید
دیگه خسته شدم از ... عاشقه تو بودن
غمگین و افسرده شدم از انتظار کشیدن
چقد آسون رفتی و از من گذشتی
رفتی اما.دلتو تو دله من جا گذاشتی