خرید
من‌ پراز حرفای خوبم از خودت طردم نکن
اومدم پیشت بمونم باز دلسرم نکن
عمریه پاییز پاییزم به چشمونت قسم
تو تن کوچه خیابون باز شبگردم نکن