خرید
بهش گفتم بری من پیر میشم
بری تو چنگ غم اسیر میشم
بهش گفتم دلم پرشده از ماه و ستاره
بری ابری میشم دلگیر میشم