خرید
از این دیوونه تر می شی
بگم دیگه نمی مونم
بگم دستات تو دستت
دیگه هیچ وقت نمی ذارم