خرید
سفیدشددیده به درحلقه به درنزد کسی
زمن سراغی نگرفت به روزگار بی کسی
زحسرت آزرده دلم ز ظلم وجور ناکسان
همچو یکی مرغ اسیر تکیده اندر قفسی