خرید
ای که آشفته ی چشمانِ سیاه دگری
از منِ شیفته ی سوخته دل بی خبری
عشق از مکتب چشمان تو درس آموزد
که تو دانشکده ی شعر و شعور و شرری