خرید
آندم که دیدمت من درسینه دل برآشفت
با دیده بی اختیار سِرِ مگوی من گفت
باچشم من دل آنشب باسادگی درآمیخت
سفره ی خویش بگشودازآرزوی خودگفت