خرید
شبگرددل آزرده ی پس کوچه های غربتم
شعری پر از درد وپرازغمواژه های محنتم
تک بیت تلخ رفتنم در دفتر سوگ بهار
پامال تاراج خزان در انتهای فرصتم