خرید
سکوتت شده چوبه ی دار من
شب و روز داره منو می کُشِه
هزار بار مُردم ولی باز هم
یه حسی منو سمت تو می کِشِه