خرید
تو از طلوعِ کدام ترانه می‌ آیی
که شب از تو چنین ستاره باران است
تو از نگاهِ کدام پنجره می آیی
که شهر از تو چنین خیسِ باران است