خرید
من از احساس تنهایی دارم دلشوره می گیرم
از این دلواپسی ها آخرش یک گوشه می میرم
دارم دق می کنم اینجا تو که پاییزو میشناسی
تو که میدونی یخ کردم توی روزای تنهایی