خرید
کوچه به کوچه شهر به شهر در پی خاطرات تو
تمام دنیای مرا در برگرفته نام تو
در جمع میخندم ولی یک گوشه گریه میکنم
جان مرا بگیریم از تو گذر نمیکنم