خرید
بیتو  از تنهایی دارم دیونه میشم
اگه نیای کم کم روانی میشم
زندگیم پر شده از بیقراری/ تو خونه
میترسم بمونم تنهایی/ کاش بیایی تا ببینی دارم میمیرم از تنهایی