خرید
نیومدم محبت رو از توی چشمات بگیرم
یا این که باز صدات کنم بیام تو قلبت بشینم
صدا کنم بگم می خوام دستات رو بازم بگیرم
دلم پر از غصه می شه تنهایی اینجا بمیرم