خرید
شوق داشتَنِت برام جوری میشه
سجده میکنم برای بودَنِت
توو تموم خوشیای زندگی
غِبطِه داره بی سبب سُتودَنِت