خرید
گوشیم شبیه آلبومه وقتی ورق میزنه شصت
وقتی به جز عکس همه تنها فقط عکسِ تو هست
دونه به دونه این عکسا روز بودن و ساعت برام
اما دیگه تو نیستیو شدن یه غم راحت برام