خرید
دخترم هدیه زیبای خدا
توکه هستی همه دنیای بابا
لطف اون ایزدیکتاکه تورو
ازسر فضل وکرم داده به ما