خرید
"من به آزادی نمی اندیشم"
وقتی که توو قَفَسِ دَستایِ تو قُفل میشم
من به آزادی نمی اندیشم
حتا وقتی که مثِ پرنده میدی کیشم