خرید
همینکه یه بخت خوش داری برام غنیمته
باقی حرفا نباشی هیچه یا نصیحته
واسه من مهمه رفتنت باشه با راحتی
با اینکه برای قلب زخمیم جراحتی