خرید
توی آیینه چشمات خودمو غریبه دیدم
دست تو تو دست من بود به تو اما نرسیدم
من که عاشق تو بودم تنها آرزوم تو بودی
تو که با نگاه سردت همه دنیامو سوزوندی