خرید
نفرین به برف وباران وقتی که بی پناهی
نفرین به شوق رفتن وقتی نمانده راهی
نفرین برعشق باشداگرکه چاره دوریست
به لبخندکسانی که تلخ وسردوصوریست