خرید
منویک حس زیبایی که انگارازتومی خونه
منویک جمله زیبا ازاون لبهات که می مونه
مگیرازمن نگاهت روکه بی توغرق تشویشم
مروای بهترین من بمون پیشم بمون پیشم