خرید
نمیشه وای نمیشه بی تو بمونم
از تو پیوسته من خسته میخونم
تو بمون با من تنها که بتونم
خودموبا توبه مقصدبرسونم