خرید
من ازتبارآرشم، ازجنس رستم
بهروطن ،دست ازدل و ازجان بشستم
ایرانی ام، ایرانی ام ،من ،مردمیدان
راحت بگم، بهروطن، جان می دهم، جان