خرید
میروم از این شهر بی احساس و بی روح
میروم تا که نماند در خاطراتم تصویری از او
میروم سخت اما دلم هزار پاره،پاره
میروم وقتی ندارم هیچ راه چاره