خرید
وقتی دلم خیلی گرفت تو کوچه ها بارون میزد
دلم چه آسون غرق تو نبضم چه محکم تر میزد
من با قدم زن های شهر میرفتم اما بی هدف
کابوس هرشب عادته رفت یادمه اون ساعته