خرید
رفتی و کارت شد لشکر گشایی
رفتی و من ماندم و خیال هرشبت
کشور دور قلبم را گرفتی
انگار تو حاکم قلب من و یک لشکر کشورگشایی