خرید
عاشق نباشی باختی
دنیا رو بی عشق ساختی
مگه میشه تو قلب تو عشقی نباشه
مگه میشه قلب تو از سنگ باشه