خرید
تو خواب رویای منی حس میکنم فقط تو رو
کاشکی بشه من ببینم چشمای زیبای تو رو
از منو از خیال من حتی یه لحظه دور نشو
بزار تجسمت کنم تو از نگاهم محو نشو