خرید
خیلی وقته که تو رفتی دلم اما بی قراره
دردِ این دوریِ عشق رو هنوزم باور نداره
تو گلِ پیچکی بودی که به قلبم ریشه بستی
من شدم عاشقِ چشمات دِلَم رو دادم دو دستی