خرید
چه حال و چه هوایی وقتی رخ می‌نمایی
میگم چه عشقه باصفایی دارم
گل مهتاب رو گیسو
چشمات چشمای آهو