خرید
شبهایی که می خوندی لالایی توگوش من
آرامش من بودی درجوش وخروش من
شبهایی که می موندی بیداربه بالینم
من درتب وتاب تو بسیاربه بالینم