خرید
بذار تا من خودم باشم ازین دیوونه تر سخته
نمیدونی دلم دنبالِ تو چه گریه ها کرده
وقتی پیچیده تر میشی دلم حالش خراب میشه
همه ی آروزهامَم انگار نقشِ سراب میشه