خرید
از هر چه غیرِ تو عشق، دلم شده خالی
عروسکِ خوبِ من با من تو خوشحالی
جونِ مَن و جونِ تو، غرقم توو بی تابی
از وقتی عاشق شدم، حالم شده عالی