خرید
همه شب به این امیدم _من مجنون زیر بارون
به نگاهی مبتلا شم _و تو لیلی بشی افسون
همه شب به این امیدم_چترو امروز جا بزاری
که مسافر دلم شی_توی این شهر، تنهام نزاری