خرید
صبح است ومن ویک غزل وچایی داغم
دست من ورویای تو وحسرت با غم
انگارنشد قسمت من تا که بیایم
من منتظرم تاتوبیایی به سراغم