خرید
عشقی در دلش نیست انگار
عشق است ولی نیست انگار
نگاهش دیگه اون نگاه عاشق نیست
انگار دیگه شاعر نیست