خرید
دوباره تو، دوباره من دوباره عشق
دوباره رسید لحظه ی دیدار
دوباره تازه شد حرفا
یشتر از قبل تو رو میخوام