خرید
خواستم دلت را به عشق آشنا کنم . نشد
لحظه ای تو را تماشا کنم . نشد
در آبی چشمان تو پرواز کنم . نشد
در قلب تو عشق را پیدا کنم . نشد