خرید
دلبردمی بامن نشست گیسوپریشان کردورفت
دل را اسیر فتنه ی چشمان فتان کردورفت
درپشت اشک ازچشم من شوق تمنا راندید
آتش به جان افکندو پس روسوی رندان کردورفت