خرید
عاشق نبودی...منو ندیدی
چشاتو بستی رو هر امیدی
پای غرورت باش من که برات هیچم‌
این روزا میگذره تنها ترم میشم